پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتیبرای سنجش میزان سواد اطلاعاتی از پرسشنامه ای استفاده میشود که توسط دوارپناه و سیامک(1387) در پژوهشی تحت عنوان اعتبار یابی ابزار استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی  به کار گرفته شده است. این پرسشنامه که بر مبنای استاندارد های پنچ گانه ی انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی  طراحی شده است در قالب 55 گویه به بررسی مولفه ها یا استانداردهای سواد اطلاعاتی می پردازد. برای نمره گذاری پرسشنامه که به صورت بسته تنظیم شده است؛ به هر پاسخ درست مربوط به سوالهای یک یا چند گزینه ای نمره (1) داده میشود. بدین ترتیب اگر پاسخگو به سوالی با یک گزینه ی صحیح درست پاسخ دهد، نمره (1)  و اگر به سوالی با چند گزینه ی صحیح مثلا سوالی که سه گزینه ی صحیح داشت ، پاسخ صحیح دهد،نمره ی 3 می گیرد. بنابر این با توجه به تعداد سوالهای پرسشنامه و گزینه های صحیح مربوط، نمره ی کل برای یک دانشجوی باسواد اطلاعاتی 87 و نقطه 50% آن نیز 43.5 به دست آمده است. درتعیین پایایی این ابزار آلفای کرونباخ پرسشنامه ها (83 .)  به عمل آمده که نشان میدهد پرسشنامه ی فوق پایایی بالایی دارد( سیامک، داور پناه، 1385).

 

 

لینک دانلود  پرسشنامه

 

 

/ 0 نظر / 124 بازدید